THE DIRECTIONS OF RATIONALIZATION OF PARLIAMENTARISM OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
( Pp. 30-33)

More about authors
Demianosov Vlas Alexandrovich aspirant. Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo prava
MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Abstract:
The article reveals the features of rationalized parliamentarism in the Republic of Slovenia and defines the directions for its further rationalization. The features of rationalized parliamentarism in the Republic of Slovenia are characterized. The main shortcomings of the organization of the Slovenian parliament, which affect the efficiency of its work, are identified. Based on the scientific and legal analysis, proposals have been developed regarding possible areas for further rationalization of Slovenian parliamentarism.
How to Cite:
Demianosov V.A., (2019), THE DIRECTIONS OF RATIONALIZATION OF PARLIAMENTARISM OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA. Gaps in Russian Legislation, 7 => 30-33.
Reference list:
Bla Babi Vzpostavitev parlamentarizma v polnem pomenu besede: Parlamentarna demokracija vra a udarec / Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega sre anja ob 20. obletnici prvih ve strankarskih volitev. Ljubljana : Dr avni zbor, 2010. S. 48-59.
Boris u tar i Formalne ovire pri funkcioniranju ustavnega razmerja med Dr avnim zborom RS in Dr avnim svetom RS: Prihodnost parlamentarne demokracije - Zbornik strokovnega sre anja ob 20. obletnici prvih ve strankarskih volitev sodi v Knji no zbirko Dr avnega zbora, ki jo izdaja Slu ba za odnose z javnostmi. 2010. S. 69-75.
Drago Zajc Slovenski parlamentarizem in uinkovitost slovenskega parlamenta / Razvoj slovenskega parlamentarizma: Kolokvij ob 10. obletnici parlamentarizma v Sloveniji Zbornik referatov, koreferatov in razprav. Oktober 2000. 220 s.
Mag. Bla Kav i Vloga Dr avnega sveta v slovenskem parlamentarnem sistemu / Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega sre anja ob 20. obletnici prvih ve strankarskih volitev. Ljubljana : Dr avni zbor, 2010. S. 59-69.
Poslovnik Dr avnega sveta (PoDS-1) (Uradni list RS, t. 70/08 z dne 11. 07. 2008). URL : http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/pslovnik ds.pdf.
Zakon o Dr avnem svetu (uradno pre i eno besedilo): Uradni list RS, t. 44/92 z dne 12. 9. 1992. URL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/ 58645.
Zakon o Vladi Republike Slovenije: Uradni list RS, t. 24/05 - uradno pre i eno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17. URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa id ZAKO242
Alizoda Zarif Stanovlenie i razvitie instituta parlamenta v Respublike Tadzhikistan: konstitutsionno-pravovoe issledovanie: diss. doktora yurid. nauk: 12.00.02 Konstitutsionnoe pravo; konstitutsionnyy sudebnyy protsess; munitsipal noe pravo . Dushanbe, 2014. 334 s.
Dord O.K vosstanovleniyu ravnovesiya gosudarstvennykh vlastey v pol zu parlamenta. / Rev. fran aise de droit constitutionnel. P., 2009. № 77. P. 99-117.
Polovchenko K.A. Osobennosti formirovaniya i otvetstvennost Pravitel stva Respubliki Serbiya / Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2016. №5. S. 93-96
Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti v Respublike Serbiya / Sotsial no-politicheskie nauki. №2. 2017. S. 125-129
Polovchenko K.A. Konstitutsionnaya yustitsiya v Rossii i Ukraine (sravnitel no-pravovoy analiz) / Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk // Moskovskiy gosudarstvennyy institut mezhdunarodnykh otnosheniy (Universistet), Moskva, 2003.
Polovchenko K.A. Institut sudebnogo konstitutsionnogo kontrolya v postsovetskikh gosudarstvakh / Vesnik MGIMO Universiteta. 2013. №3 (30) S. 116-120
Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Sovremennoe zarubezhnoe izbiratel noe pravo: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. A.G. Orlov, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2013.
Deputat zarubezhnogo parlamenta: kollektivnaya monografiya / E.YA. Pavlov i dr. ; pod red. A.G. Orlov, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2014.
Ombudsman v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / E.YA. Pavlov i dr. ; pod red. A.G. Orlov, N.A. Slavkina; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2014.
Konstitutsionno-pravovye osnovy sudebnoy vlasti v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / I.A. Rakitskaya i dr. ; pod red. K.V. Karpenko; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2017.
Konstitutsiya Respubliki Sloveniya ot 23 dekabrya 1991 goda. URL: https://worldconstitutions.ru/ p 109 attempt 1
Keywords:
Republic of Slovenia, parliamentarism, streamlined parliamentarism, State Assembly, State Council.


Related Articles

1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 11-15 Issue №5584
Parliamentary activities (the elements of the world experience and Russian practice)
Parliament parliamentarism democracy The Russian State Duma The Federation Council
Show more
1. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 9-11 Issue №2615
To the question about the activity of the Parliament in the Russian Federation
The Federal Assembly Of The Russian Federation The State Duma The Federation Council parliamentarism the MP
Show more
Political Identity of Russia in the Modern World Pages: 21-27 DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-1-21-27 Issue №20423
Parliamentarism in the System of Ensuring the National Security of Modern Russia
Russia national security parliamentarism parliamentary institutions legitimacy of the parliament
Show more
RUSSIAN GOVERNMENT: PAGES OF HISTORY AND MODERNITY Pages: 21-27 DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-1-21-27 Issue №16619
The problem of constitutionalism in domestic constitutional projects of the second half of the XVIII century
constitution constitutionalism parliamentarism enlightenment separation of powers
Show more
RUSSIAN GOVERNMENT: PAGES OF HISTORY AND MODERNITY Pages: 40-43 Issue №16619
Political role and specificity of regional parliamentarism in conditions of modern Russia
democracy party system internal politics parliamentarism political process
Show more
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.1.2.) Pages: 48-54 Issue №24364
The 2020 Amendments to the Constitution of the Russian Federation and Parliamentarism
Control powers Constitution Parliament parliamentarism amendments to the Constitution
Show more
3. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 50-54 Issue №6158
BEGINNING OF HISTORY OF THE RUSSIAN PARLIAMENTARISM AND MULTI-PARTY SYSTEM
The State Duma parliamentarism multi-party system the Emperor autocracy
Show more
2. PUBLIC LAW (STATE LAW) (5.1.2.) Pages: 69-75 Issue №22137
Characteristic of Some Forms of Parliamentary Control: Experience of Foreign Countries
parliament government parliamentarism parliamentary control parliamentary committees
Show more
SOCIOCULTURAL COMMUNICATIONS IN THE PAST AND PRESENT Pages: 86-90 DOI: 10.33693/2658-4654-2021-3-4-86-90 Issue №20269
International Inter-Parliamentary Cooperation of the Federal Assembly of the Russian Federation and Participation in Inter-Parliamentary Associations
international cooperation parliamentarism international organizations Federal Assembly inter-parliamentary institutions
Show more
2. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 45-49 Issue №11481
THE RECONSTRUCTION OF SERBIAN PARLIAMENTARISM IN THE CONSTITUTION OF 1903
The Kingdom Of Serbia The history of Serbian constitutionalism The Serbian Constitution of 1903 The national Assembly King
Show more