Variety of concretizing norms of Russian law
( Pp. 39-44)

More about authors
Perepletchikova Anastasia Igorevna aspirant. Podrazdelenie: kafedra teorii gosudarstva i prava.
Saratov state law academy
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Effective regulation of social relations by the legal rules is impossible without fundamental theoretical studies of legal norms. At the same time, concretizing rules as one of the variety of legal norms has not been studied in detail and covered in the literature. There is a need of researching of the essence, functions, variety of concretizing rules of law. It is conditioned by the importance of effective regulation of social relations by legal norms. There is also the need of filling the gap in knowledge of concretizing norms in the theory of law. A comprehensive study of the concretizing rules can contribute to the improvement of knowledge about other varieties of legal norms, and other phenomena of jurisprudence. Deep knowledge of concretizing rules leads to their effective realization. Such realization can be achieved by coordinated work of different types of legal norms. The enactment of concretizing norms supports the concrete, clear, accurate content of legislation. The purpose of this study is to identify the specific classification grounds of the concretizing norms of Russian law. Six relevant criteria are given. The varieties of concretizing rules of the each six bases of classification are studied. The necessity of such classification is explained. Examples of types of concretizing norms are given. The research is made on the base of universal, general scientific, private law methods. The main positions of the study can be used in improving of the Russian legislation, in conducting seminars.
How to Cite:
Perepletchikova A.I., (2019), VARIETY OF CONCRETIZING NORMS OF RUSSIAN LAW. Gaps in Russian Legislation, 6 => 39-44.
Reference list:
Baytin M. I. Sushchnost prava (Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani dvukh vekov). Saratov: SGAP, 2001. 416 s.
Makovskiy A. L. O kodifikatsii grazhdanskogo prava (1922 - 2006). M.: Statut. 2010. 736 s.
Ushakov D. N. Tolkovyy slovar sovremennogo russkogo yazyka, D.N. Ushakov. M.: Adelant , 2013. 799 s.
CHumanov E. V. Klassifikatsiya v rossiyskom zakonodatel stve : Avtoref. dis. kand. yurid. nauk. N. Novgorod. 2005. 29 s.
SHmeleva G. G. Konkretizatsiya yuridicheskikh norm v pravovom regulirovanii. L vov. Izdatel stvo pri L vovskom gosudarstvennom universitete izdatel skogo ob edineniya Vyshcha shkola . 1988. 108 s.
Keywords:
concretizing legal norms, variety of concretizing legal norms, features of classification of concretizing legal norms, criteria of classification of concretizing legal norms, effective regulation of social relations.


Related Articles