THE CONSTITUTIONAL STATUS OF PROSECUTOR'S OFFICE IN THE REPUBLIC OF SERBIA
( Pp. 97-101)

More about authors
Polovchenko Konstantin A. Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of Constitutional Law
MGIMO University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
The Prosecutor's office in the Republic of Serbia is an independent state body responsible for the prosecution of persons who have committed criminal and other offenses. In addition, the Serbian Prosecutor's office takes measures for protection of constitutionality and legality. It exercises its powers based on the Constitution, law, ratified international Treaty and regulations adopted on the basis of the law. The Republican Prosecutor's office is the highest Prosecutor's office in the Republic of Serbia. Constitutional bases of the organization of the Prosecutor's office of Serbia are the subject of this article.
How to Cite:
Polovchenko K.A., (2017), THE CONSTITUTIONAL STATUS OF PROSECUTOR'S OFFICE IN THE REPUBLIC OF SERBIA. Gaps in Russian Legislation, 4 => 97-101.
Reference list:
Markovi R. Ustav Republike Srbije od 2006-kriti ki pogled. Ustav Republike Srbije od 2006 - neki elementi novog politi kog sistema. Beograd 2007.
Markovi R. Ustavno pravo. Beograd. 2014.
Markovi R. Pokreta e ustavnog spora o ustavnosti normativnikh akata. Beograd. 1973.
Pajvan i M. Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009.
Pajvanchi M. Ustavno pravo. 2014.
Petrov V. ,,Natsionalni stro pred Ustavnim sudom - izmish ena nadlezhnost, izmish ena i odluka . Hereticus 3-4/2011.
Polovchenko K.A. Izbiratel nye spory kak ob ekt konstitutsionnogo pravosudiya: na primere Serbii // Sotsial no-politicheskie nauki. №4. 2016.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Respublike Serbiya. / Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy kontrol v Respublike KHorvatiya. / Konstitutsionnyy kontrol v zarubezhnykh stranakh: kollektivnaya monografiya / YU.I. Leybo i dr. ; pod red. E.YA. Pavlova, E.A. Kremyanskoy; Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii; kaf. konstitutsionnogo prava. - M.: MGIMO-Universitet. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti v Respublike Serbiya // Sotsial no-politicheskie nauki. №2. 2017. S. 125-129.
Polovchenko K.A. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk / Moskovskiy gosudarstvennyy institut Mezhdunarodnykh otnosheniy. Moskva. 2003.
Polovchenko K.A. Genezis serbskogo konstitutsionalizma: istoki // Pravo i upravlenie. XXI vek. №4. 2015.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnyy sud kak garant tselostnosti gosudarstva: na primere Serbii. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. №2. 2017. S. 97-101.
Stojanovi D. Ustavno pravo. Nish. 2009.
Tumanov V.A. Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti. / Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnik / pod obshch. red M.V. Baglaya, YU.I. Leybo, L.M. Entina. - 4-e izd., pereab. i dop. - M.: Norma: INFRA-M. 2016.
Vuchi O. O zashtiti prava. Beograd. 2010.