THE FIRST CONSTITUTION OF THE SERBIAN PRINCIPLE
( Pp. 115-121)

More about authors
Polovchenko Konstantin A. Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of Department of Constitutional Law
MGIMO University
Moscow, Russian Federation
Abstract:
The history of Serbian constitutionalism in the 19th century is the history of the struggle of the Serbian people for independence. The first Serbian Constitution was the constitutional document of Autonomous entity (the Serbian Principality) in the Ottoman Empire. The Constitution of 1835 was adopted on the model of the advanced constitutions of the first half of the century. However, she is an original document. Constitution of 1835 contains a classic structural elements: bases of organization of power in the Serbian Principality, and also the regulation of legal status of the individual, which analysis is presented in this article.
How to Cite:
Polovchenko K.A., (2017), THE FIRST CONSTITUTION OF THE SERBIAN PRINCIPLE. Gaps in Russian Legislation, 4 => 115-121.
Reference list:
ovanovi M. Politichki sistem Srbije. KHrestomatija. Beograd. 2008.
Jovanovi S. Iz istorije i k izhevnosti. Begrad. 1991.
Markovi R. Ustavno pravo. Beograd. 2014.
Polovchenko K.A. Genezis serbskogo konstitutsionalizma: istoki // Pravo i upravlenie. XXI vek. 2015. №4.
Polovchenko K.A. Konstitutsionnye osnovy sudebnoy vlasti v Respublike Serbiya // Sotsial no-politicheskie nauki. №2. 2017.
Polovchenko K.A. Izbiratel naya sistema Serbii // Sovremennye izbiratel nye sistemy. CHursina T.I., Orlov A.G., Rakitskaya I.A., Polovchenko K.A. Nauchnaya redaktsiya A.V. Ivanchenko, V.I. Lafitskiy. Moskva. 2009.
Popovi D. Ustav od 1835. godine ( Srete ski ustav quot;). Ustavi Knezhevine i Kra evine Srbije 1835 - 1903. Beograd. 1989.
Stojanovi D. Ustav Srbie od 1888. i udska prava. Beograd. 2011.