IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF INDUSTRY OF THE REGION
( Pp. 166-168)

More about authors
Polikanin Evgeny Vladimirovich kandidat ekonomicheskih nauk
IEO VPO (TM) «Kislovodsk humanitarian-technical Institute», Kislovodsk Krivosheina Natalia Sergeevna aspirant NOO VPO (NP) «Kislovodskiy gumanitarno-tehnicheskiy institut», g. Kislovodsk
Abstract:
The article discusses a number of theoretical approaches to the study of mainstreaming sustainable development of the industry. Suggested directions and identified priorities for achieving sustainable development of the enterprises of the industry.
How to Cite:
Polikanin E.V., Krivosheina N.S., (2013), IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF INDUSTRY OF THE REGION. Business in Law, 5 => 166-168.
Reference list:
Novoselova N. N., Krasnyuk L. V. Issledovanie dinamiki i opredelenie napravleniy razvitiya promyshlennosti regiona// Inzhenernyy vestnik Dona: elektronnyy nauchno-innovatsionnyy zhurnal. 2012. T. 23. №4-2, S. 106.// http://www.ivdon.ru
Polikanin E. V. Realizatsiya vektora modernizatsii regional noy ekonomiki na osnove klasternogo podkhoda (na materialakh Stavropol skogo kraya): Avt. diss. na soisk. uch.st. kand.ekon.n. SHakhty: YURGUES, 2010. 24s.
Keywords:
industry, clusters, potential, priorities.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-21 Issue №19821
Improving the Institutional Environment for the Development of High-Tech Industry in Russia
institutional environment high-tech sectors industry entrepreneurship digitalization
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 259-267 Issue №24449
Research of Innovative Factors of Economic Stability of Large Organizational and Economic Systems in Industry
large organizational and economic system sustainability industry innovative factors design
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 144-146 Issue №2768
Character of the competitive environment of the Russian industry during implementation of radical market reforms
competition industry market reform mechanism
Show more
REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 264-269 DOI: 10.33693/2541-8025-2023-19-5-264-269 Issue №24704
Typological Schemes for the Formation of Digital Space in Russian Industry: Key Elements and Boundaries of Application
digital space industry typological schemes classification characteristics spatial-industrial boundaries.
Show more
5.2.3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 239-242 Issue №20181
Analysis of Digitalization of Industry in Russia
industry industrial complex transformation digitalization digital tools
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 169-173 Issue №2768
Mesoeconomic regularities of innovative development of the industrial enterprise in modern conditions of managing
pattern innovation development industry the company
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 172-178 Issue №10779
REGULARITIES OF TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Industry transformation development correlation, regression and factor analysis
Show more
11. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 174-176 Issue №2768
Objectively caused dependence of innovative development of the industry on system of economic conditions and preconditions
innovation industry background condition
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 179-183 Issue №10779
INTEGRATION OF RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION IN INDUSTRY
Industry modernization reconstruction development production capacity
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 191-193 Issue №10779
IDENTIFICATION OF VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF EDUCATION ON THE BASIS OF MARKET INSTRUMENTS
Education development potential market-based instruments marketing
Show more