Ponomarev Alexander Valerievich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra administrativnogo i finansovogo prava.

Russian state university of justice. Branch: Crimean branch