Moroz Svetlana V.

studentka ekonomicheskogo fakulteta

State University of Management