Chemezov Sergey V.

d-r ekon. nauk, professor, generalnyy direktor Gosudarstvennoy korporacii «Rosteh»

Rostec State corporation