Yuldashev Nosirjon Haydarovich

doktor fiz.-mat. nauk, professor

Fergana polytechnical institute