Znikin Valeriy Kolossovich

d-r yurid. nauk, professor, zasluzhennyy yurist Rossiyskoy Federacii.