Kutakhov Vladimir P.

d-r tehn. nauk, prof. Glavnyy inzhener

Rostec Corporation