Silaeva Anna Olegovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent; Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian academy of justice. Branch: Rostov branch