Baranchikov Vladimir Aleksandrovich

d-r yurid. nauk. Dolzhnost: professor. Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Moscow State Pedagogical University