Budanova Elena Aleksandrovna

k.yu.n., docent. Dolzhnost: docent kafedry ugolovnogo prava i kriminologii.

Voronezh Institute of MIA Russia