Khasanov Elnur R.

aspirant, kafedry Teorii i istorii gosudarstva i prava

FSBEE IHE MSHEU