Ponomarev Evgeny G.

d-r yurid. nauk, professor, zaveduyuschiy kafedroy istorii i prava

SEI VO "Stavropol state teacher training college"