Valeev Dinar M.

soiskatel kafedry mezhdunarodnogo i evropeyskogo prava

Kazan (Volga region) Federal University