Bolsunovskaya Ludmila M.

aspirantka, yuridicheskiy fakultet, kafedra ugolovnogo prava i kriminologii

MSU M. V. Lomonosov