Schukin Vladimir Ivanovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Belgorodskiy yuridicheskiy institut MVD Rossiyskoy Federacii imeni I.D. Putilina. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki

Belgorod Law Institute of MIA Russia named after I.D. Putilin