Vlasenko Radmila N.

magistr yurisprudencii, generalnyy direktor; aspirant kafedry finansovogo i predprinimatelskogo prava

LLC «Legal company «Right Bank»; Baikal state University