Emelyanov Sergey Nikolaevich

kand. ped. nauk, docent. Dolzhnost: nachalnik instituta.

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia