Egorova Anna Nikolaevna

postgraduate student.

Chuvash state University named after I. N. Ulyanov