Khrisanov Vitaliy A.

professor kafedry taktiko-specialnoy i ognevoy podgotovki, doktor geograficheskih nauk, professor

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia