Rukavishnikov Viktor A.

zaveduyuschiy laboratoriey, prof., d-r fiz.-mat. nauk

CC FEB RAS