Zhuravlev M. P.

d-r yurid. nauk, professor, zasluzhennyy yurist RF.