Chermeninov A.G.

Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra prava.

Chelyabinsk State University. Kostanaysky branch