Antonova Elena Ivanovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Cheboksarskiy kooperativnyy institut. Filial: filial Rossiyskogo universiteta kooperacii. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

Chuvash Cooperative Institute. Branch: Russian University of Consumer Cooperation branch