Zhalybin Sergey M.

Direktor nauchno-issledovatelskogo instituta ekonomiki i prava Kostanayskogo socialno-tehnicheskogo universiteta, doktor yurid. nauk, professor

Institute of Economics and law Kostanay socio-technical university, Kazakhstan, Kostanay sity