Kakorina Olga K.

aspirant kafedry predprinimatelskogo prava

the Financial University under the Government of the Russian Federation