Simonova Natalya N.

zav.kafedroy psihologii, d-r psihol. nauk, docent

the Institute of Pedagogy and Psychology Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov