Scripchenco Nina Y.

docent kafedry ugolovnogo prava i processa Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta imeni M.V. Lomonosova, d-r yurid. nauk, docent

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov