Kirakosyan N.A.

soiskatel.; Podrazdelenie: Kafedra regionalnyh problem mirovoy politiki

Moscow State University named after M.V. Lomonosov