Zazirnaya Maria Maksimovna

aspirantka; Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra ugolovnogo prava i kriminologii.

Moscow state university