Chazova Olga Leonidovna

magistrant

FGBOU VPO Izhevsky state university of M. T. Kalashnikov