Mineeva Irina Nikolaevna

kand. ist. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskiy universitet kooperacii. Filial: Saranskiy kooperativnyy institut. Podrazdelenie: kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin.

Russian University of cooperation. Branch: Saransk cooperative Institute