Kozlovski Vadim F.

nauchnyy sotrudnik Himicheskogo fakulteta, kandidat himicheskih nauk.

Lomonosov Moscow State University