Inovenkov Igor N.

docent, kandidat fiziko-matematicheskih nauk. Fakultet vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

Lomonosov Moscow State University