Nikishin Nikolai G.

aspirant, fakultet Vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

the Lomonosov Moscow State University, Moscow