Yemelyanova E.V.

d.yu.n., k.e.n., docent. Dolzhnost: glavnyy nauchnyy sotrudnik NC.

Management Academy of MIA Russia