Brovchenko Ignatius Yurievich

teolog, doktorant. Mesto ucheby: Pultusskaya gumanitarnaya akademiya im. Aleksandra Geyshtora (Polsha).