Apresova Nana Guramovna

k.yu.n., docent. Dolzhnost: docent kafedry predprinimatelskogo prava

Moscow state law university named after O.E. Kutafin (MSAL)