Spektor Asiya Akhmetovna

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: professor; Podrazdelenie: kafedra predprinimatelskogo i korporativnogo prava.

Moscow state law university named after O.E.Kutafin (MSLA)