Zhirova Saida A.

starshiy prepodavatel kafedry ekonomiki i finansov

Federal State Educational Institution of Higher Education «Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov» , Nalchik, Russian Federation