Sotnikova Christina Ilyinichna

assistent kafedry politicheskoy ekonomii Ekonomicheskogo fakulteta

the Moscow state University of M.V. Lomonosov