Kutarba Astamur Yrievich

aspirant Rossiyskogo ekonomicheskogo universitet im. G.V. Plehanova