Popova I.V.

student.

Chelyabinsk State Research University