Rizhenkov Anatoliy Yakovlevich

d-r yurid. nauk, professor.