Ponomareva Svetlana Vasilivna

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry «Ekonomicheskaya teoriya»

State National Research Politechnical University of Perm