Smirnov Andrey Vladimirovic

magistrant Akademii upravleniya MVD Rossii. Nachalnik policii UMVD po Kurganskoy oblasti, polkovnik policii.

police on AMIA Kurgan region