Medvedev Natalia Mihailovna

k.yu.n., docent, zav. kafedroy grazhdanskogo prava.

Russian Academy of national economy and state service under the President of the Russian Federation